Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden (LVVP)
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, dat wil zeggen verzekerde en onverzekerde individuele therapie, supervisie, coaching tussen de behandelaar van Jouw Psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt, cliënt, supervisant (hierna te noemen: cliënt).

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. (individuele psychotherapie €50)

Artikel 3 De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van €5 aan de cliënt in rekening gebracht worden.

Artikel 6 Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso-kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.