Werkwijze

Bij crisis

Bij psychotische problematiek en crisisgevoeligheid is mijn praktijk niet geschikt vanwege beperkte beschikbaarheid. In dat geval kun je beter hulp zoeken bij een GGZ-instelling waar er speciale regelingen en mogelijkheden zijn voor momenten van crisis en achterwacht.

Deze praktijk betreft een eenmanszaak wat betekent dat ik niet 24 uur per dag bereikbaar ben en ook niet de capaciteit bezit voor crisisinterventies en opname. Voor spoed tijdens praktijkopeningstijden, bel 06-48559244 en spreek een bericht in. Voor spoed buiten praktijkopeningstijden, neem contact op met je huisarts(post). De huisarts kan je, indien nodig, doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

Denk je aan zelfmoord? Bel 113 online – Anoniem, vertrouwelijk, gratis en snel aan de beurt – www.113.nl of 0800-0113

Waarneming

In het geval van afwezigheid ivm vakantie of ziekte, worden er met cliënten van Jouw Psychotherapeut individuele afspraken gemaakt. Bij spoed dient altijd contact te worden opgenomen met de eigen huisarts.

Privacy
Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie- en declaratiesysteem waar je huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien je niet wilt dat je gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kan je dit kenbaar maken.
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Ik zal daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van jouzelf. Indien nodig kan ik wel van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Dit gebeurt op anonieme basis in het kader van een clientenoverleg, supervisie en/of intervisie, zodat de vakgenoten niet weten dat het over jou gaat. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken dus ook voor Jouw Psychotherapeut. Zie voor meer informatie over hoe Jouw Psychotherapeut met jouw gegevens omgaat het privacystatement.

Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk
Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychologen, de Beroepscode voor psychotherapeuten, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten/wet-en regelgeving/.

Het kwaliteitsstatuut van Jouw Psychotherapeut is hier te zien.

Rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonlijk medisch dossier. Alle gegevens en verslagen zullen in een persoonlijk dossier bewaard worden. Van de intake- en onderzoeksgesprekken schrijf ik een verslag. Indien je hiervoor toestemming geeft zal ik je huisarts, die meestal ook de verwijzer is, informeren over je aanmelding. Ook zal ik met hem of haar contact opnemen als er nog onduidelijkheden zijn op medisch vlak of wat betreft de gebruikte medicijnen. We bespreken altijd wie, wanneer en waarover informatie opgevraagd wordt. Verstrekking gaat nooit zonder jouw toestemming. Ook van de behandelgesprekken zal ik korte verslagen schrijven.. Minimaal 1 keer per jaar of aan het einde van de behandeling zal ik het beloop van je behandeling uitschrijven dat eventueel naar je huisarts gaat. Het dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 20 jaar vernietigd.

Klachtenprocedure
Er kunnen situaties ontstaan waarin je ontevreden bent over de behandeling of zaken die daar mee te maken hebben. In zo’n situatie is het ten eerste belangrijk dat je mij daar van op de hoogte brengt. Samen kunnen we kijken of we elkaar kunnen begrijpen en of er een oplossing mogelijk is. Wanneer het ons niet lukt om er samen uit te komen is het mogelijk om de LVVP in te schakelen voor bemiddeling.
Meer informatie vindt je op de site van de LVVP.